Wielkość tekstu:
 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ISKRA"

ADRES: ul. Pamiątkowa 28 A, 61-505 Poznań
TEL.
(0-61) 868-66-46   EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
NIP 779-155-22-47   REGON 630447408   KRS 0000059075
PKO 86 1020 4027 0000 1602 0297 6876

Informacje o Środowiskowym Domu Samopomocy

Wielkość tekstu:

Placówka finansowana przez Urząd Miasta Poznania.

 

Prowadzony przez nas Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w styczniu 2005 roku i został utworzony dla 40 domowników z niepełnosprawnością intelektualną. Od października 2006 zwiększyliśmy liczbę podopiecznych do 45.

 

W prowadzonym przez nas Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonują następujące pracownie :

 • plastyczne,
 • gospodarstwa domowego,
 • muzyczna,
 • edukacyjna,
 • komputerowa,
 • rehabilitacyjna,
 • gabinet psychologa.

są one obowiązkowe dla wszystkich domowników, oznacza to, że domownik powinien każdą z tych pracowni odwiedzić i uczestniczyć w prowadzonej w tam terapii.

 

Prowadzimy również tzw. kąty zainteresowania dla tych z domowników, którzy chcą uczestniczyć w proponowanych zajęciach. I są to następujące kąty:

 • taneczny,
 • dziennikarski,
 • filmowy,
 • ogrodowy,
 • basen.

 

Przedstawimy teraz formę pracy w przedstawionych wyżej pracowniach.

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Pracowni tej przypisani są domownicy, którzy w tej pracowni podlegają wszelkim formom terapii zajęciowej, czyli wykonywane są tutaj prace plastyczne, które dostosowane są do możliwości i zainteresowań domownika. Zajęcia prowadzone są w tej pracowni pięć razy w tygodniu. Cele które realizuje się w tej pracowni to :

- doskonalenie oraz pogłębianie zdolności każdego z domowników indywidualnie,

- wyrabianie umiejętności dążenia do celu,

- nauka cierpliwości,

- nauka właściwego zastosowania przyrządów do różnego rodzaju prac plastycznych,

- umiejętność właściwego doboru kolorystyki,

- umiejętność estetyki oraz czystości prac,

- poznawanie nowych i doskonalenie zdobytych umiejętności w dziedzinie plastyki i rękodzieła.

Ważną rolę odgrywa nauka współpracy w grupie, wspólne dyskusje, niesienie pomocy drugiej osobie.

 

PRACOWNIA KULINARNA

Uczestnicy zajęć w tej pracowni zmieniają się co miesiąc i grupa jednorazowo liczy maksymalnie 5 osób. Pracownia działa pięć dni w tygodniu. Główne cele i zadania tej pracowni to nauka gotowania, poznanie sprzętu gospodarstwa domowego i jego obsługa, nauka czynności samoobsługowych, samodzielności a zwłaszcza higieny. Dodatkowe cele to :

- nauka podstawowych czynności kuchennych,

- planowanie posiłków i zakupów,

- nauka zasad przygotowywania posiłków i zasad ich podania,

- rozpoznanie i nazywanie smaków, różnicowanie wielkości,

Zadania realizowanie w czasie pracy w pracowni to: ćwiczenia manualne, precyzyjne, zręcznościowe, dokładności, skupienia uwagi, niwelowania nadpobudliwości i nadruchliwości, doskonalenia umiejętności już nabytych. Tryb pracy to terapia zindywidualizowana na tle grupy. Nauka wykonywania prostych czynności kuchennych i prostych potraw. Nauka nakrywania do stołu, podawania posiłku oraz kultury zachowania przy stole a także higiena pracy i konsumpcji posiłku.

 

PRACOWNIA MUZYCZNA

System uczestniczenia domowników w tej pracowni jest analogiczny jak w pracowni gospodarstwa domowego. Pracownia funkcjonuje pięć razy w tygodniu. Oprócz typowych zajęć, związanych z poznawaniem zagadnień muzycznych – przedstawiane są tu tematy dotyczące ogólnych wiadomości o kulturze i sztuce. Prowadzone są prace nad : zmianą negatywnych nawyków układu oddechowego powodujących niewłaściwe korzystanie z aparatu głosowego, nad uwydatnieniem poczucia porządku rytmicznego w muzyce, uaktywnienie reakcji na rytm, prace nad poczuciem tonalności. Podjęto tu prace nad poczuciem estetyki w muzyce – słuchanie jej różnych gatunków, poznawanie jej różnych styli. Inną techniką pracy jest podejście do ruchu w muzyce – są to próby przedstawiania treści pozamuzycznych, wynikających z programowego nastawienia utworu, albo z jego przeznaczenia scenicznego. Oprócz zajęć typowo muzycznych, domownicy mogą zapoznać się teoretycznie i praktycznie z funkcjonowaniem i rolą nowoczesnego instrumentu i techniki estradowej. Całość zadań ujętych w programie jest ukształtowana tak, by cała grupa uczestniczyła w zajęciach, przyjmowała jednakowe ilości materiału i w zasadzie w jednakowym tempie.

Efekty pracy są prezentowane na występach w placówce i poza nią.

 

PRACOWNIA EDUKACYJNA

Udział w tej pracowni biorą wszyscy ci z domowników, którym ich stopień niepełnosprawności umożliwia uczestniczenie w zajęciach. Również w tej pracowni zakłada się dostosowanie sposobu pracy, poziomu trudności do indywidualnych możliwości każdego domownika. W pracowni tej odbywa się :

- uczenie umiejętności pisania poszczególnych liter, wyrazów,

- wykonywanie prostych działań matematycznych,

- czytanie – uczenie umiejętności rozpoznawania liter, sylab,

- kształtowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku np. wyjścia do banku, poczty, sklepu,

- kształtowanie wrażliwości, kulturalnej poprzez wyjścia do kin, muzeów, teatrów,

- zdobywanie informacji geograficznych,

- treningi finansowe,

- treningi higieniczne.

Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu.

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Pracownia funkcjonuje dla wszystkich domowników również pięć dni w tygodniu. Prace są oparte na :

- pracy z edytorem graficznym ,, PAINT’’,

- praca z multimedialnym programem usprawniającymi proces uczenia się,

- proces z edytorem tekstu ,, open office word’’

- zapoznanie z urządzeniem wielofunkcyjnym ,, LEXMARK ’’,

- praca z internetem.

 

Zakładane cele terapeutyczne:

- podtrzymanie posiadanych umiejętności,

- zdobywanie nowych umiejętności, wiadomości i sprawności,

- nauka współżycia w grupie,

- doskonalenie zdolności komunikowania się,

- wypracowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie i sprzęt.

 

PRACOWNIA REHABILITACYJNA

Pracownię ta przechodzą wszyscy nasi domownicy, funkcjonuje ona przez pięć dni w tygodni. Proces rehabilitacji obejmuje przede wszystkim kinezyterapię, a więc leczenie ruchem oraz masaż. Podstawą rozpoczęcia procesu rehabilitacji jest podmiotowo – przyczynowe badanie narządu ruchu, co jest punktem wyjścia do realizacji zamierzonych celów terapeutycznych. Test sprawności fizycznej wykonuje się testem „eurofit specjalny”. Prowadzone zajęcia to gimnastyka poranna, korekcyjna, ćwiczenia bierne, czynne z oparem, izometryczne, ćwiczenia relaksacji poizometrycznej, ćwiczenia synergistyczne, metoda bobach metoda PNF.

 

PRACOWNIA TERAPII INDYWIDUALNEJ

Skupiamy się tutaj na nauce podstawowych czynności samoobsługowych i czynności życia codziennego – jak nauka jedzenia, sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, poznawania funkcji dłoni, nóg, ciała i mimiki. Proponowane są najprostsze techniki terapeutyczne, które maja za zadanie odnaleźć jakiekolwiek predyspozycje manualne i terapeutyczne u podopiecznych z silnymi zaburzeniami jak głęboki autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim.

 

GABINET PSYCHOLOGA

Praca związana z tworzeniem opinii niezbędnych do zdobycia skierowania do naszej placówki, z tworzeniem diagnoz funkcjonowania poznawczego, w tworzeniu programów terapeutycznych. W ciągu trwania procesu terapeutycznego psycholog reaguje na wszelkie trudności terapeutyczne pojawiające się u podopiecznych czy u terapeuty. Tworzy także oceny okresowe funkcjonowania psychicznego podopiecznego. Psycholog odbywa rozmowy z podopiecznymi i ich rodzicami/opiekunami, a także organizowane są zajęcia o charakterze terapeutycznym. Praca psychologa to praca, która najczęściej jest uzależniona i podporządkowana danemu dniu i sytuacjom wynikającym w jego toku. Jednak są także planowe działania na podopiecznego w przypadku postawionych wcześniej diagnoz, na rodzinie po dokonaniu rozpoznania środowiska rodzinnego próby wpłynięcia na podopiecznego i rodzinę celem uzyskani pozytywnego skutku.

 

 

Poza tymi pracowniami w naszym ŚDS istnieją wspomniane już kąty zainteresowań.

 

TANECZNY

Uczestniczy w nim 10 domowników, tutaj prowadzone są zajęcia z tańca współczesnego. Stworzono grupę o nazwie ,,FOFTIS LIBER’’ , w której tancerze wykonują układy choreograficzne do muzyki współczesnej. Grupa ta oceniana jest jako grupa o dużym profesjonalizmie i kunszcie. Przygotowywane układy wystawiane były już na kilku przeglądach. Od 2006 roku grupa skoncentrowana jest głównie na udziale w projekcie teatralnym Stowarzyszenia VITRIOL, gdzie odbywają się zajęcia z profesjonalnym choreografem, a zwieńczone zostało występem na profesjonalnej scenie 2006 roku i projekt ten trwa nadal.

 

DZIENNIKARSKI

Dla około dziesięciu osób (liczba ta jest zmienna). W ramach tego kąta wydawana jest ośrodkowa gazetka ,,CO ISKRZY?”. Tworzą ja ci domownicy, którzy piszą do niej artykuły o tym co działo się w ŚDS i w Stowarzyszeniu, ale również o innych ważnych sprawach. Gazeta ta została zgłoszona na konkurs gazet placówek specjalnych. W 2006 i 2007 roku.

 

FILMOWY

Wybrana grupa osób (do 10) zbiera się w Dyskusyjnym Klubie Filmowym i ogląda film o którym następnie dyskutują. Oglądane filmy poruszają ważne kwestie społeczne jak wojna, nienawiść, rasizm, wyobcowanie. Organizujemy także wyjścia do kina.

 

OGRODOWY

Grupa osób dba o roślinność przed domem, siejąc i kosząc trawnik, sadząc i pielęgnując tuje, sadząc kwiaty na rabatach.

 

Odbywa się tu także szereg imprez okolicznościowych jak Wielkanoc, Dzień Matki, Walentynki, Zabawa Karnawałowa itp. Uczestniczymy także w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych Uczestniczyliśmy Górce Klasztornej. Uczestniczyliśmy w Turnieju Piłki Kopanej, w Pikniku Olimpiad specjalnych w Jaszkowie.