Pracownia muzyczna

Marcin Książak

Marcin Książak

W pracowni muzycznej zajęcia prowadzone są w oparciu o różne metody:
– nauka repertuaru muzycznego (piosenek, linii melodycznej, tekstu, walorów wykonawczych);
– nauka poprawnego oddychania (przeponą, artykulacja oddechowa, dykcja);

System uczestniczenia domowników w tej pracowni jest analogiczny jak w pracowni gospodarstwa domowego. 

Pracownia funkcjonuje pięć razy w tygodniu. 

Oprócz typowych zajęć, związanych z poznawaniem zagadnień muzycznych – przedstawiane są tu tematy dotyczące ogólnych wiadomości o kulturze i sztuce. Prowadzone są prace nad : zmianą negatywnych nawyków układu oddechowego powodujących niewłaściwe korzystanie z aparatu głosowego, nad uwydatnieniem poczucia porządku rytmicznego w muzyce, uaktywnienie reakcji na rytm, prace nad poczuciem tonalności. Podjęto tu prace nad poczuciem estetyki w muzyce – słuchanie jej różnych gatunków, poznawanie jej różnych styli. 

Inną techniką pracy jest podejście do ruchu w muzyce – są to próby przedstawiania treści pozamuzycznych, wynikających z programowego nastawienia utworu, albo z jego przeznaczenia scenicznego. 

Oprócz zajęć typowo muzycznych, domownicy mogą zapoznać się teoretycznie i praktycznie z funkcjonowaniem i rolą nowoczesnego instrumentu i techniki estradowej. 

Całość zadań ujętych w programie jest ukształtowana tak, by cała grupa uczestniczyła w zajęciach, przyjmowała jednakowe ilości materiału i w zasadzie w jednakowym tempie.

Efekty pracy są prezentowane na występach w placówce i poza nią.