Statut 

 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA”

                                                          Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenia.

 

                                                                      § 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2.        Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

3.     Dopuszcza się stosowanie skróconej nazwy Stowarzyszenia: Stowarzyszenie „ISKRA”

§ 2

1.     Terenem działania Stowarzyszeniajest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i posiada osobowość prawną.

2.     Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. 2003 Nr 96 poz. 873).

§ 4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

                                                                § 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych, a także międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

                                                                      § 6

1.            Stowarzyszenie może współpracować z odpowiednimi pod względem realizowanego celu organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

2.            O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia większością kwalifikowaną głosów członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu Zarządu.

3.            Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami administracji publicznej.

 

 

§ 7

1. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską, której wzór zatwierdzony zostanie przez właściwy organ administracji państwowej.Szczegółowe zasady i tryb przyznawania określi ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia regulamin.

2. Stowarzyszenie może używać odznaki, logo, pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

                                                                      § 8

1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem członków.

2. Stowarzyszenie opiera swa działalność na pracy społecznej członków.

3. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników do realizacji swoich celów.

4. Pracownikami zatrudnianymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych zadań, mogą być również członkowie Stowarzyszenia.

5. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudniani przez Stowarzyszenie tylko w następujących przypadkach:

5.1. Do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji.

5.2. W sytuacji, kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną, odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnianiu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.

                                                         Rozdział II

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia.

                                                                      § 9

1. Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osób niepełnosprawnych, w zakresie zdobywania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym oraz kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej, a w szczególności osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

§ 10

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną.

1.1. Organizowanie i prowadzenie działalności: terapeutycznej, rehabilitacyjnej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych w szczególności z niepełnosprawnością intelektualna.

1.2. Organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej i humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

1.3. Inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godnej i bezpiecznej egzystencji.

1.4. Prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy w zakresie terapii, rehabilitacji lekarskiej, zawodowej i społecznej swoich podopiecznych.

1.5. Organizowanie życia towarzyskiego i upowszechnianie osiągnięć osób niepełnosprawnych.

1.6. Prowadzenia szkolenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną.

 

2.     Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną.

2.1. Organizowanie i prowadzenie działalności: terapeutycznej, rehabilitacyjnej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych w szczególności z niepełnosprawnością intelektualna.

2.2. Organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej i humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

2.3. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.

                                               

 

                                                          Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

                                                                      § 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członek zwyczajny.

2. Członek wspierający.

3. Członek honorowy.

                                                                      § 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowane przez władze Stowarzyszenia.

3. Zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia.

4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

5. Noszenia odznaki organizacyjnej.

6. Zaskarżenie do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia itp.

7. Korzystanie ze zniżek w opłatach za udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

                                                                      § 14

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Przestrzegania norm współżycia społecznego.

4. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

Zarząd Stowarzyszenia w szczególnych przypadkach może ustalić składkę niższą niż ogólnie przyjęta, względnie zwolnić od opłaty.

 

                                                          

 

                                                                      § 15

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 pkt. 2 – 7.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

                                                                      § 16

I. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek.

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.

2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3. Skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące.

4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, Koleżeńskiego przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów. 

5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

6. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

                                                          Rozdział IV

                                               Władze Stowarzyszenia.

 

                                                                      § 17

I. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

4. Sąd Koleżeński.

II. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na pięciu członków. Mandat delegatów trwa do czasów nowych wyborów.

III. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi szczegółowy regulamin.

§ 18

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczona ilość kadencji.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

                                                                      § 19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów z ostatniego zebrania wyborczego, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

                                                                      § 20

I. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

II. W Walnym zebraniu członków biorą udział:

1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.

2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

III. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego zebrania Członków.

IV. Uchwały Walnego zebrania Członków zapadają przy obecności:

1. W pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 18 ust. 3.

2. W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

                                                                      § 21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w §18 ust. 1.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący zebrania wyłoniony przez Walne Zebranie.

5. Członek ustępujących władz nie może przewodniczyć Zebraniu.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbywać w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

– z własnej inicjatywy,

– na żądanie Komisji Rewizyjnej,

– na umotywowane żądanie, co najmniej 5 członków zwyczajnych,

8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

2. Uchwalenia statutu i jego zmiany.

3. Uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia.

4. Uchwalenia budżetu.

5. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.

6. Rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdań władz Stowarzyszenia.

7. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń.

8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

10. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.

11. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jego majątku.

13. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

                                                                      § 23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 4 członków, w tym – prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

4. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.

5. Poszczególne funkcje w Zarządzie, członkowie Zarządu rozdzielają pośród siebie.

6. Członek Zarządu nie może być Członkiem Komisji Rewizyjnej.

7. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, Zarząd uzupełnia skład osobowy. Liczba dokooptowanych członków jednorazowo nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Uzupełnienie składu Zarządu przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.

                                                                      § 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.

2. Określenie szczegółowych kierunków.

3. Ustalenie Budżetu i preliminarzy.

4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia.

5. Uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie.

6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomości i ruchomości.

7. Powołanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań.

8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

13. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

                                                                      § 25

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

                                                                      § 26

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji.

3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia Zarządu).

4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.

5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

                                                                      § 27

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

                                                                      § 28

W przypadkach określonych w § 26 Walne Zebranie Członków winno być zwoływane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

                                                                      § 29

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia..

                                                                      § 30

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie, co najmniej trzyosobowym.

2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.

3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także do odwołania się do walnego Zebrania Członków.

                                                                      § 31

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu.

2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami stowarzyszenia.

3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

4. Orzekanie w kwestiach wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

                                                                      § 32

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1. Upomnienia.

2. Nagany.

3. Zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy.

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia.

                                                                      § 33

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

                                                                      § 34

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten sąd.

                                                          Rozdział V

                                               Majątek i fundusze.

 

                                                                      § 36

I. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie.

2. Dotacje,

3. Darowizny, zapisy i spadki,

4. Wpływy z działalności statutowej,

5. Wpływy z ofiarności publicznej,

6. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

II. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówki winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazywane na konto.

III. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają opłatę wpisową i składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

IV. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                      § 37

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy.

§ 38

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

2. Cały swój dochód Stowarzyszenie przeznacza na swą działalność statutową.

§ 39

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, 

 

                                                           Rozdział VI

                                   Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

                                                                      § 40

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 20 ust. 3należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

                                                          Rozdział VII

                                               Postanowienia końcowe.

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestracyjnego.